Dodano przez Piotr Saul

Postmodernistyczny horror vacui w malarstwie Piotra Saula

„Jeste­śmy opusz­czeni, jak dzieci i doświad­czeni, jak ludzie sta­rzy, jeste­śmy zaja­dli i bru­talni i smutni i powierz­chowni – myślę, że jeste­śmy zgu­bieni” [Erich Maria Rema­rque, Na Zacho­dzie bez zmian] Tytuł książki Rema­rque’a Na Zacho­dzie bez zmian mani­fe­sto­wał fata­li­styczne prze­świad­cze­nie o przy­zwy­cza­je­niu do wojny i umie­jęt­no­ści przy­sto­so­wa­nia się do warun­ków per­ma­nent­nego zagro­że­nia, okru­cień­stwa i odczło­wie­cze­nia. Świa­dec­twem tego mogą być tek­sty kul­tury wizu­al­nej, obej­mu­jące […]

Piotr Saul „Take Care” Kuratorium Gallery – zapowiedź

Minął już moment, w którym brzmieniu słów „street art” i „grafitti” towarzyszyły znaki zapytania. Przywykliśmy do widoku murów i ścian, zmieniających swoje oblicze równie szybko, co wracających do swego pierwotnego stanu. Sztuka uliczna stała się echem nieposkromionej wyobraźni, pomnikiem bezimiennego artysty i wskazówką na marginesie miasta, mówiącą o nas samych więcej, niż mogłoby się wydawać. […]